Што мислат средношколците за заедничките часови?

958
Заеднички часови со ученици кои учат на различни наставни јазици се спроведуваат во седум средни училишта во Скопје, со поддршка на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, во партнерство со Град Скопје и Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Преку нив, се подобрува меѓуетничката соработка меѓу учениците и се зајакнуваат нивните граѓански и демократски вредности.

Во текот на учебната година, беа реализирани повеќе од 750 заеднички часови со повеќе од 660 ученици кои учат на различни наставни јазици во седумте средни училишта.

Што велат тие за овие часови? Прочитајте ги нивните мислења:

Мислења на учениците од СЕПУГС „Арсени Јовков”

Мислења на учениците од АСУЦ „Боро Петрушевски”

Мислења на учениците од СУГС „Владо Тасевски”

Мислења на учениците од СГГУГС „Здравко Цветковски“

Мислења на учениците од СУГС „Браќа Миладиновци”

Мислења на учениците од СУГС „Димитар Влахов”

Мислења на учениците од СУГС „Јосип Броз Тито”

Оваа активност е дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието,поддржан од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвенa со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на МЦГО и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.