Граѓанско на дело: Од идеја до позитивна промена – Натпревар за ученички иницијативи / Qytetari në vepër: Nga ideja deri në ndryshim pozitiv – Garë për iniciativa të nxënësve

1440

Ученички натпревар за теми од полето на Граѓанското образование, спроведувањето на ученичките иницијативи и младинското учество се организира во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование, во соработка со Младинскиот образовен форум. Сите основни училишта имаат право на пријавување еден тим од тројца ученици од деветто одделение.

Натпреварот ќе се одвива во две рунди: 

1) квиз на знаење (26.10.2021, вторник во 12.00 часот) во кој ќе учествуваат 6 ученички тимови (со по 3 члена), од кои најдобрите три тима ќе продолжат во втората рунда;

2) презентации на идеи за ученички иницијативи (03.11.2021, среда во 12.00 часот) каде трите тимови ќе се натпреваруваат за поддршка за спроведување ученички иницијативи, во износ од 15.000, 20.000 и 30.000 денари.

Повикот за пријавување на тимови за учество во натпреварот ќе биде отворен помеѓу 27.09.2021 (понеделник) и 03.10.2021 (недела). Формулар за пријавување – https://forms.gle/AeZvzRQigtToCXbe6

Пред пријавување на училишен тим за учество во натпреварот, се препорачува внимателно да се прочитаат деталните насоки за учество и формуларот за планирање ученичка иницијатива.


Garë e nxënësve për tema nga fusha e Arsimit qytetar, zbatimi i iniciativave të nxënësve dhe pjesëmarrja rinore organizohet në kuadër të Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik e të Rinjve në Arsimin, të zbatuar nga Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar, në bashkëpunim me Forumin Arsimor Rinor. Të gjitha shkollat ​​fillore kanë të drejtën e aplikimit me një ekip prej tre nxënësve të klasës së nëntë.

Gara do të zhvillohet në dy runde: 

1) kuis i diturisë (26.10.2021, e martë në orën 12.00) në të cilin do të marrin pjesë 6 ekipe të nxënësve, prej të cilëve tre më të mirët do të vazhdojnë në rundin e dytë;

2) prezantime të ideve për iniciativa të nxënësve (03.11.2021, e mërkurë në orën 12.00) ku tre ekipet do të garojnë për grante për zbatimin e iniciativave të nxënësve, në vlerë prej 15.000, 20.000 dhe 30.000 denarëve. 

Thirrja për aplikimin e ekipeve për pjesëmarrje në garën do të jetë e hapur ndërmjet 27.09.2021 (e hënë) dhe 03.10.2021 (e diel). Formulari për aplikim – https://forms.gle/AeZvzRQigtToCXbe6

Para aplikimit të ekipit shkollor për të marrë pjesë në garën, rekomandohet të lexohen me kujdes udhëzimet e hollësishme për pjesëmarrjen dhe formularin e planifikimit të iniciativës së nxënësve.