Наставниците по Граѓанско образование се запознаа со новите наставни програми

778
Над 100 наставници по Граѓанско образование од 65 средни стручни училишта учествуваа на циклус од три онлајн обуки за разработка на содржините и наставните методи предвидени во новоподготвениот Водич за наставници. Циклусот обуки се одржа во периодот помеѓу октомври и декември, 2020 година, во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, а во соработка со Бирото за развој на образованието и Младински образовен форум. Наставниците подетално се запознаа со содржините предвидени во петте модуларни единици од наставната програма.

Циклусот обуки опфати интерактивни методи и насоки за планирање и реализирање на наставата по предметот Граѓанско образование во прва година во средните стручни училишта. Во текот на обуките, учесниците ги обработуваа предложените активности во Водичот и дискутираа за нивно спроведување на далечина преку дигитални алатки.

Во однос на најзначајни искуства/сознанија стекнати за време на обуките, учесниците издвоија различни аспекти од обуката кои им оставиле впечаток. „Имаше детална обработка на вежбите и запознавање со целите на истите и добивање насоки за реализација на интерактивни активности. Се запознавме и со начини за мотивација на учениците за остварување на соработка и целосна ангажираност од нивна страна“, велат тие.

Преку овие обуки, учесниците се стекнаа со вештини, знаења и материјали за реализирање на наставата по новата модуларна програма за предметот Граѓанско образование. Тие дадоа и позитивна повратна информација за подготвените содржини од Водичот за наставници по Граѓанско образование.

„Активностите овозможуваат оспособување на учениците за градење на ставови и нивно активно учество на часот. Детално се разработени делови од часот и поврзаност меѓу теоријата и примери од социјалниот живот“, додаваат наставниците.

Оваа активност е дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, поддржан од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвенa со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на МЦГО и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.