Резултати во рамките на Компонента 3: Стимул на училиштата/реновирање за 2021

1087

Листата на избрани училишта е дадена во табелата подолу.

Листа со 12 училишта избрани во компонента 3 за 2021 година

Ред. бр.РегионОпштинаИме на училиштеНаставен јазик
1 СкопскиКисела ВодаОУ Кузман Јосифовски ПитуМАК
2 ВардарскиДемир КапијаОУ Димче Ангелов ГаберотМАК – ТУР
3 СкопскиГрад СкопјеСЕПУГС Арсени ЈовковМАК – АЛБ
4ЈугозападенМаврово РостушеОУ Денче ДејаноскиМАК – АЛБ
5СкопскиСарајОУ ДитуриаБОШ
6ИсточенВиницаОУ Славчо СтојменскиМАК
7ПелагонискиПрилепОУ Добре ЈованоскиМАК
8СкопскиДржавно/ МОНСДУ Св.Наум ОхридскиMAK
9ПелагонискиКрушевоОУ Никола КаревМАК – АЛБ
10ИсточенПробиштипОУ Браќа МиладиновциМАК
11ЈугозападенОхридОУ Св.Климент ОхридскиМАК
12 ПолошкиТеарцеОУ Фаик КоницаАЛБ – МАК

Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во 2021 г. во рамки на компонента 3 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.