Повик за аплицирање за мал грант за ученички активности и иницијативи

2775

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО) преку Програмата за мали грантови обезбедува финансиска поддршка за училиштата за реализација на наставни и воннаставни ученички активности и иницијативи.

Во пилот годината од имплементацијата на проектот за учество во оваа програма може да аплицираат 40 основни и средни училишта од деветте пилот општини (Битола, Бутел, Гостивар, Долнени, Куманово, Радовиш, Струмица, Струга и Тетово).

Листата на училишта кои имаат право да аплицираат може да ја најдете тука.

Со доделување на грантот ќе се овозможи реализација на ученички активности и иницијативи кои промовираат меѓуетничка кохезија и соработка, граѓанска култура и демократско однесување меѓу младите, и би претставувале модел и поттик за слични активности во иднина.

Проектот ќе поддржи реализација на заеднички наставни часови, воннаставни ученички активности, секции и други иницијативи кои промовираат меѓуетничка интеграција и граѓанска култура меѓу младите.

Овие активности се спроведуваат со ученици од шесто до деветто одделение од основните училишта и сите ученици од средните училишта.

Активностите ќе се реализираат:
– во редовната настава преку реализација на часови со ученици од еден или повеќе наставни јазици по одредени предмети и проекти во рамки на предметите;
– во воннаставните активности и иницијативи со ученици од еден или повеќе наставни јазици што се спроведуваат преку работа во рамки на секции, проекти, ученички заедници, мултикултурни и креативни работилници, спортски активности, дебати, тркалезни маси, eкскурзии, излети, приредби, прослави, посети итн.

Средствата од грантот се користат наменски за покривање на трошоци (во буџетот) кои се директно поврзани со планираните активности во апликацијата:
– потрошни работни материјали (хамери; флип-чарт хартија; бои; материјали за разни изработки; тонер; лепак; фломастери; боици; маркери; пенкала итн.)
– спортска опрема (топки; маици за спортски тимови; хулахопи; конуси; мрежа за одбојка и сл.);
– храна за учениците;
– освежителни безалкохолни пијалоци за учениците;
– превоз на ученици и сл.

Средствата од грантот не смее да се искористат за покривање на трошоци за:
– хонорари за реализација на активностите;
– набавка на: фотоапарати, камери, компјутери; проектори и сл.;
– алкохолни пијалоци;
– ручеци за средби на наставниците;
– патни трошоци за средби на наставниците;
– други трошоци кои не се поврзани со реализација на предложените активности.

Период на реализација на активностите:
Активностите треба да се реализираат во текот на учебната 2017/2018 година.

Максимален износ на грантот: 30.000 денари по училиште.

Доставување на апликација:
Пополнетата апликација се испраќа скенирана по е-пошта од 13-ти декември најдоцна до 27-ми декември, 2017 година, на следнава е-маил адреса: aangelkoska@mcgo.org.mk

Сите материјали за аплицирање како и упатството за нивно подготвување можете да ги најдете подолу:
1. Апликација за мал грант
2. Упатство за пополнување на апликација за мал грант
3. Примери на заеднички ученички наставни активности 
4. Примери на заеднички ученички воннаставни активности
Испраќањето на апликацијата не подразбира автоматско доделување на грантот.
Проектниот тим го задржува правото да побара дополнителни информации доколку е потребно.

********************************************************************************************

Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim (INRA) nëpërmjet Programit për grante të vogla siguron mbështetje financiare për shkollat për realizimin e aktiviteteve dhe iniciativave mësimore dhe jashtë-mësimore të nxënësve.

Në pilot vitin nga implementimi i Projektit për pjesëmarrje në këtë program mund të aplikojnë 40 shkolla fillore dhe të mesme prej nëntë pilot shkollave (Buteli, Gostivari, Dollneni, Kumanova, Manastiri,  Radovishi, Strumica, Struga dhe Tetova).

Listën e shkollave të cilat kanë të drejtë të aplikojnë mund ta gjeni këtu.

Me shpërndarjen e grantit do të mundësohet realizimi i aktiviteteve dhe iniciativave të nxënësve të cilët promovojnë kohezion dhe bashkëpunim ndëretnik, kulturë qytetare dhe sjellje demokratike ndërmjet të rinjve dhe do të paraqesin model dhe nxitje për aktivitete të ngjashme në të ardhmen.

Projekti do ta mbështet realizimin e orëve të përbashkëta mësimore, aktiviteteve jashtë mësimore të nxënësve, seksionet dhe iniciativat e tjera të cilat promovojnë integrim ndëretnik dhe kulturë qytetare ndërmjet të rinjve.

Këto aktivitete do të zbatohen me nxënës prej klasës së gjashtë deri në klasën e nëntë nga shkollat fillore dhe me të gjithë nxënësit e shkollave të mesme.

Aktivitetet do të realizohen:
– në mësimin e rregullt nëpërmjet realizimit të orëve me nxënësit nga një ose më shumë gjuhë mësimore në lëndë dhe projekte të caktuara në korniza të lëndëve;
– në aktivitetet dhe iniciativat jashtë mësimore me nxënës nga një ose më shumë gjuhë mësimore që realizohen nëpërmjet punës në korniza të seksioneve, projekteve, bashkive mësimore, punëtorive multikulturore dhe kreative, aktiviteteve sportive, debateve, tryezave të rrumbullakëta, ekskursioneve, shëtitjeve, rasteve, evenimenteve, vizitave etj.

Mjetet nga granti përdoren me qëllim për mbulimin e shpenzimeve (në buxhet) të cilat janë të ndërlidhura drejtpërdrejtë me aktivitetet e planifikuara në aplikim:
– materialet harxhues të punës (hamer; flip-çart letër; ngjyra; materiale për përpunime të ndryshme; toner; ngjitës; ngjyrë e lëngshme, ngjyrë druri; stilograf etj.)
– pajisje sportive (topa; fanellë për skuadra sportive; triko; kon; rrjet për volejboll etj.);
– ushqim për nxënësit;
– pije freskuese pa alkool për nxënësit;
– transport për nxënës etj.

Mjetet nga granti nuk guxojnë të përdoren për mbulimin e shpenzimeve për:
– honorar për realizimin e aktiviteteve;
– furnizimin e: fotoaparateve, kamerave, kompjuterëve, projektorëve etj.;
– pije alkoolike;
– dreka në takimet e arsimtarëve;
– shpenzime rrugore për takimet e arsimtarëve;
– shpenzime të tjera të cilat nuk ndërlidhen me realizimin e aktiviteteve të propozuara.

Periudha e realizimit të aktiviteteve:
Aktivitetet duhet të realizohen gjatë vitit shkollor 2017/2018.

Shuma maksimale e grantit: 30.000 denarë për shkollë

Shpërndarja e aplikimit:
Aplikacioni i plotësuar dërgohet i skanuar me e-mail prej më 13 dhjetor më së voni deri më 27 dhjetor, në e-mail adresën në vijim: aangelkoska@mcgo.org.mk

Të gjitha materialet për aplikim si dhe udhëzimin për përgatitjen e tyre mund t’i gjeni më poshtë:
1. Aplikimi për grante të vogla 
2. Unhëzim per plotësimin e aplikim
3. Shembuj prej aktiviteteve të përbashkëta mësimore të nxënësve
4. Shembuj prej aktiviteteve të përbashkëta jashtëmësimore të nxënësve

Dërgimi i aplikimit nuk nënkupton shpërndarje automatike të grantit.
Ekipi i projektit e ruan të drejtën të kërkojë informata shtesë nëse është e nevojshme.

********************************************************************************************

USAID’in Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Entegrasyonu Projesi (EGEE), Küçük Teşvikler Programı kapsamında okullara eğitimsel ve eğitim dışı öğrenci faaliyet ve girişimlerinin gerçekleşmesi için finanasal destek sağlamaktadır.

Proje uygulamasının pilot yılında, bu programa katılmak için dokuz pilot belediyeden (Butel, Gostivar, Dolneni, Kumanova, Kalkandelen, Manastır, Radoviş, Struga ve Ustrumca) 40 ilk ve orta okul başvurabilir.

Başvuru hakkına sahip olan okulların listesini burada bulabilirsiniz.

Dağıtılan teşviklerle gençler arasında etniklerarası bütünleşmeyi ve işbirliğini, vatandaşlık kültürünü ve demokratik davranışın tanıtımını yapan ve benzeri gelecek faaliyetler açısından güdüleyici  model oluşturacak olan öğrenci faaliyet ve girişmlerinin greçekleşmesi sağlanacaktır.

Projesi, gençler arasında etniklerarası entegrasyon ile vatandaşlık kültürününün tanıtımını yapan eğitim dersleri, eğitim dışı öğrenci faaliyetleri, öğrenci kulüpleri ve diğer ortak girişimlerin gerçekleştirilmesini destekleyecektir.

Bu faaliyetler ilkokullarda altıncı sınıftan dokuzuncı sınıfa kadar olan öğrenciler ve orta okullardaki tüm öğrencilerle yürütülmektedir.

Faaliyetler şöyle gerçekleştirilecektir:
– belli derslerde ve ders kapsamındaki projelerde bir yada daha fazla eğitim dilindeki öğrencilerle derslerin gerçekleştirilmesi;
– öğrenci kulüpleri, projeler, öğrenci birlikleri, çok-kültürlü ve yaratıcı çalıştaylar, spor faaliyetleri, tartışmalar, yuvarlak masalar, okul gezileri, kır gezileri, gösteriler, kutlamalar, ziyaretler vb. çerçevesindeki çalışmalar yoluyla bir yada birkaç eğitim dilindeki öğrencilerle uygulanana eğitim dışı faaliyet ve girişimler.

Teşvikle sağlanan varlıklar, başvuru kapsamında planlanmış olan faaliyetlerle doğrudan bağlantılı harcamaların (bütçedeki) karşılanması için kullanılmaktadır:
– tüketim malzemeleri (proje kağıdı; flip-chart kağıdı; boya; farklı ürün malzemeleri; kartuş; yapışkan; keçeli kalem; boya kalemleri; beyaz tahta kalemleri; tükenmez kalemler vb.)
– spor donanımı (toplar; spor takımları için tişörtler; hulahoplar; koniler; voleybol ağları vb.);
– öğrenciler için yemek;
– öğrenciler için ferahlatıcı alkölsüz içecekler;
– öğrenciler için ulaşım vb.

Teşvikle sağlanan varlıklar şunlar için kullanılamaz:
– faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ek mesai yevmiyeleri;
– fotoğraf makineleri, kameralar, bilgisayarlar, projektörler vb. tedariki için;
– alkollü içecekler;
– öğretmen toplantıları için yemekler;
– öğretmen toplantıları için yol harcamaları;
– önerilen faaliyetlerle bağlantılı olmayan diğer harcamalar.

Faaliyetleri gerçekleştirme dönemi:
Faaliyetler,  2017/2018 eğitim-öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilmelidir.

Maksimum teşvik tutarı: okul başına 30.000 denar.

Başvurunun ibraz edilmesi:
Doldurulan başvuru formu taranarak e-posta yoluyla 13 Aralık’tan en geç 27 Aralık 2017 yılına kadar şu e-posta adresine gönderilmelidir: aangelkoska@mcgo.org.mk

Başvuru için gerekli olan tüm malzemelerle bu malzemelerin doldurulma talimatını aşağıda bulabilirsiniz:
1. Küçük hibe başvuru formu
2. Başvuru formu doldurma kılavuzu
3. Eğitimsel dışı ortak öğrenci faaliyet örnekleri
4. Eğitim dışı ortak öğrenci faaliyet örnekleri

Başvuru formunun gönderilmesi, otomatik olarak teşviğin sağlanması anlamına gelmez.
Proje takımı, gerekli olduğu sürece ek bilgi talep etme hakkına sahiptir.

********************************************************************************************

Пројекат УСАИД-а за Међуетничку интеграцију младих у образовању (МИМО), преко Програм малих грантова пружа финансијску подршку школама за реализовање наставних и ваннаставних ученичких активности и иницијатива.

У пилот години, када ће се имплементирати пројекат, за учешће у овом програму могу да се пријаве 40 основне и средње школе у девет пилот општинe (Битола, Бутел, Гостивар, Долнени, Куманово, Радовиш, Струмица, Струга и Тетово).

Списак школа, које имају право да се пријаве могу се наћи овде.

Додељивање гранта ће омогућити реализацију ученичких активности и иницијатива које промовишу међуетничку кохезију и сарадњу, грађанску културу и демократско понашање међу младим људима и који ће представљати модел и охрабрење за сличне активности у будућности.

Пројекат ће подржати реализацију заједничких наставних часова, ваннаставних ученичких активности, секција и других иницијатива које промовишу међуетничку интеграцију и грађанску културу међу младима.

Ове активности се спроводе са ученицима од шестог до деветог разреда из основних школа и са свим ученицима средњих школа.

Активности ће бити реализоване:
– у редовној настави кроз реализацију часова са ученицима са једног или више језика наставе у одређеним предметима и пројектима у оквиру предмета;
– у ваннаставним активностима и иницијативама са ученицима са једног или више језика наставе који се реализују кроз рад у оквиру секција, пројеката, ученичких заједница, мултикултуралних и креативних радионица, спортских активности, дебата, округлих столова, екскурзија, разгледања, приредби, прославе, посете, итд.

Средства гранта се користе наменски за покривање трошкова (у буџету) који су директно повезани са планираним активностима у пријави:
– потрошни радни материјали (хамер папир; флип-чарт папир; боје, материјали за различите производе, тонер, лепак, фломастери, бојице, маркери, оловке, итд.)
– спортска опрема (лопте, мајице за спортске екипе, обручи, конуси, мрежа за одбојку, итд.)
– храна за ученике;
– освјежавајућа безалкохолна пића за ученике;
– превоз ученика, итд.

Средства гранта се не могу користити за покривање трошкова за:
– хонораре за реализацију активности;
– куповину: фотоапарата, камера, компјутера; пројектора итд.;
– алкохолна пића;
– ручкове за састанке наставника;
– путне трошкове за састанке наставника;
– остале трошкове који нису повезани са реализацијом предложених активности.

Период реализације активности:
Активности треба реализовати током школске 2017/2018 године.

Максимални износ гранта: 30.000 денара по школи

Подношење пријаве:
Попуњену скенирану пријаву пошаљите на имејл од 13. децембра најкасније до 27 децембра 2017 године, на следећој имејл-адреси: aangelkoska@mcgo.org.mk

Документе за пријављивање и упутства за њихово припремање могу се наћи у наставку:
1. Пријава за мали грант
2. Упутство за попуњивање пријаве 
3. Примери заједничких ученичких наставних активности
4. Примери заједничких ученичких ваннаставних активности

Слање пријаве не подразумијева аутоматско додјељивање гранта.
Пројектни тим задржава право да затражи додатне информације ако је потребно.

Оваа активност е дел од Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).