Листа со 12 училишта избрани во компонента 3 за 2018 година

2140
Бр. Регион Општина Име на училиштето Наставен јазик
1 Југозападен Струга ОУ Браќа Миладиновци АЛБ-МАК-ТУР
2 Североисточен Куманово ОУ Кирил и Методиј, с. Романовце АЛБ-МАК
3 Полошки Гостивар ОУ Единство Башкими Бирлик АЛБ-МАК-ТУР
4 Полошки Тетово ОУ Андреја Савевски – Ќиќиш МАК-АЛБ
5 Пелагонија Битола ОУ Гоце Делчев МАК-АЛБ
6 Пелагонија Долнени ОУ Вера Циривири Трена, с. Дебреште ТУР-АЛБ-МАК
7 Југоисточен Радовиш ОУ Никола Карев МАК-ТУР
8 Југоисточен Струмица ОУ Маршал Тито Струмица МАК-ТУР
9 Скопски Бутел ОУ Ацо Шопов МАК
10 Североисточен Куманово СУ Перо Наков МАК-АЛБ
11 Пелагонија Битола СУ Кузман Шапкарев МАК
12 Југоисточен Струмица СУ Јане Сандански МАК

Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во 2018 г. во рамки на компонента 3 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.

Оваа активност е дел од Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).