Публикации

Граѓанско образование

Центар за фузија на идеи – од идеја до реалност Примери на добри практики за ученички иницијативи 2020/2021
Водич за наставници: Граѓанско образование за средно стручно образование Примери на добри практики за ученички иницијативи
Концепт за граѓанско образование во основното образование и насоки за имплементација Извештај од испитувањето: Реализација на наставата по граѓанско образование во средните училишта
Извештај од испитувањето: Реализација на наставата по граѓанско образование во основните училишта Водич за ученици: Граѓанско образование за 8 одделение

Меѓуетничка интеграција во образованието

Упатство за организирање заеднички наставни часови Практикум за интегрирање на мултикултурно учење во наставата за основно и средно образование
40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите  Упатство со Прирачник за одржување на училишни објекти
 Упатство со Прирачник за одржување на училишни објекти втор дел Прирачник за училишни одбори за основни и средни училишта
Теориски и практични погледи за примена на меѓуетничката интеграција во наставничките факултети Извештај од испитувањето на почетната состојба

Формално и неформално стручно образование

Извештај за практиките на промоција на средното стручно образование за учениците од основните училишта и родителите Анализа – Правна рамка и ресурси во стручното образование и обука
Извештај од истражување – Пазарна ориентираност и инклузивност на неформалното стручно образование Области и форми на соработка на стручните училишта и компаниите
Анализа на финансирањето на неформалното образование и обука во Република Северна Македонија Опис на специфичните вештини потребни за водечките компании
Водич низ квалификациите во стручното образование Интелектуален труд 1: Напредна програма „Обука за обучувач“
Интелектуален труд 2: Напредна програма „Како да бидеш успешен ментор во компанија“

Инклузивно образование

Извештај од испитувањето на состојбата на почетокот од реализација на Програмата Извештај од испитувањето на напредокот во реализација на Програмата
Формативно оценување кај учениците со потешкотии во учењето Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем
Водич за работа на училишниот инклузивен тим Поддршка на учениците со потешкотии во учењето

Јазична писменост и математика со размислување во основните училишта

Јазична писменост во почетните одделенија – Извештај од испитувањето на почетната состојба Јазична писменост во почетните одделенија – Извештај од испитувањето на состојбата на крајот од првиот циклус од реализација на програмата
Математика со размислување во почетните одделенија – Извештај од испитувањето на почетната состојба Математика со размислување во почетните одделенија – Извештај од испитувањето на состојбата на крајот од првиот циклус на реализација на програмата
Формативно оценување во одделенската настава Акционо истражување во воспитно-образовната практика

Професионален и кариерен развој во основните и средните училишта

Основни професионални компетенции и стандарди за наставници Основни професионални компетенции и стандарди за стручни соработници
Професионални компетенции за директори на основни и средни училишта Прирачник за следење на работата и планирање на професионалниот развој на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
Упатство за начинот и формата на менторската поддршка на наставниците-приправници и стручните соработници-приравници во основните и средните училишта Брошура „Како училиштето да го поддржи кариерниот развој на наставниците?“
Водич за професионален и кариерен развој на наставниците во основните и средните училишта Водич за професионален и кариерен развој на стручните соработници во основните и средните училишта

Оценување

Примена на стандардите за оценување на учениците Оценување на напредокот и постигањата на учениците
Оценување за учење во 21 век Зборник на трудови – Меѓународна конференција за учење во 21 век

Образование и развој на учениците

Започни ја промената – збирка работилници

Анализи

Гласот на учениците како симбол за квалитетно училиште