Проект на Светска Банка за унапредување на основното образование (ПУОО): Техничка помош за ревизија на рамката за подобрување на училиштата, функционална анализа и дизајн и воведување на програма за училишни грантови

371

Времетраење: Април 2022 – Март 2025
Донатор: Канцеларија на Светска Банка во Република Северна Македонија

Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО)

Цел: Oбезбедување техничка помош за Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат (ДПИ), во подобрувањето на системот за обезбедување квалитет, со цел да се модернизира и синхронизира самоевалуацијата и интегралните системи за евалуација, како и да се обезбедат насоки за подобрување на процесот на подготовка на Училишниот развоен план (УРП), логистичка и експертска поддршка при обезбедување на обука за клучните чинители со цел да се обезбеди униформност во разбирањето на рамката ИКРУ како и подигање на свеста за важноста на културата за унапредување на квалитетот.

Опис на проектот: Во рамки на Проектот за унапредување на основното образование (ПУОО), кој се спроведува од страна на Министерството за образование и наука, преку грант на Светска Банка, МЦГО работи со ДПИ на зајакнување на индикаторите за оценување на квалитетот на училиштата, подобрување на рамката за интегрална евалуација и самоевалуација на основните училишта и училишното развојно планирање, подобрување на ефективноста, ефикасноста и одговорноста на ДПИ како и дизајнирање на програма за училишни грантови.

Главна цел на проектот е да се придонесе кон поефикасен и поефективен процес на оценување на квалитетот, кој ќе биде поврзан со програма за грантови за најуспешните училишта.

Очекувани резултати:

  • Подобрување на рамката за самоевалуација и интегрална евалуација и индикаторите за обезбедување квалитет;
  • Подобрување на УРП (Училишен развоен план) и зајакнување на неговата улога;
  • Подобрување на ефикасноста и административниот капацитет на ДПИ;
  • Изготвување програма за училишни грантови; 
  • Предложени алатки и механизми за за промовирање на отчетноста на училиштата пред засегнатите страни;
  • Развивање и спроведување обуки за различни групи засегнати страни;
  • Подготовка на техничка спецификација за дизајн и развој на софтвер за ДПИ.