Нашиот тим

Име Позиција E-пошта
1 Лорета Георгиева Извршен директор lgeorgieva@mcgo.org.mk
2 Небојша Мојсоски Програмски директор nmojsoski@mcgo.org.mk
3 Владимир Петрески Раководител на финансии vpetreski@mcgo.org.mk
4 Бесник Рамадани Раководител на проекти bramadani@mcgo.org.mk
5 Мартин Стошиќ Административен асистент mstoshikj@mcgo.org.mk
6 Ана Мицковска Ралева Координатор на проект araleva@mcgo.org.mk
7 Бојан Димески Координатор за настани и логистика bdimeski@mcgo.org.mk
8 Митко Пиштолов Координатор на проект mpistolov@mcgo.org.mk
9 Ивана Георгиевска Специјалист на проект igeorgievska@mcgo.org.mk
10 Анче Младеновска Асистент за финансии amladenovska@mcgo.org.mk
11 Ана Мустафова Асистент на проект amustafova@mcgo.org.mk
12 Ивана Китановиќ Помлад координатор за комуникации и социјални медиуми ikitanovikj@mcgo.org.mk
13 Викторија Кочовска Асистент за финансии vkocoska@mcgo.org.mk
14 Светлана Гашоска Координатор за програмски активности sgasoska@mcgo.org.mk
15 Дорина Ѓорчева Митровска Извршен асистент и координатор на проект dmitrovska@mcgo.org.mk
16 Елвира Хасан Хигиеничарка /