Нашиот тим

Име Позиција E-пошта
1 Бесник Рамадани Извршен директор bramadani@mcgo.org.mk
2 Владимир Петрески Раководител за финансии vpetreski@mcgo.org.mk
3 Анче Младеновска Асистентка за финансии amladenovska@mcgo.org.mk
4 Ана Мицковска Ралева Тим лидерка за проекти araleva@mcgo.org.mk
5 Бојан Димески Координатор за логистика и настани bdimeski@mcgo.org.mk
6 Мартин Стошиќ Асистент за администрација mstoshikj@mcgo.org.mk
7 Дорина Ѓорчева Митровска Координаторка на проекти dmitrovska@mcgo.org.mk
8 Тулаха Тахир Надворешна соработничка за образование ttahir@mcgo.org.mk
9 Лорета Георгиева Специјалистка за развој lgeorgieva@mcgo.org.mk
10 Ивана Китановиќ Надворешна соработничка за комуникации и социјални медиуми ikitanovikj@mcgo.org.mk
11 Елвира Хасан Хигиеничарка /