Избрани градежни компании во рамките на компонентата за реновирање на училиштата

56

 

 

 

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за реновирање на училиштата

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Инталација на ново топловодно греење“ во основното училиште „Сабедин Бајрами“ во Боговиње, општина Боговиње ПМИЗ Енергомонтажа, Скопје
2 „Инсталација на ново топловодно греење“ во средното училиште „Браќа Миладиновци“ во Драчево, Град Скопје ТДТПУ Јоки, Илинден, Скопје
3 „Инсталација на нова алуминиумска влезна врата и портали во ходникот” во основното училиште „Гоце Делчев “ во Неготино, општина Неготино Ми-Комерц 2000, Кавадарци
4 „Реконструкција на тоалети“ во средното училиште „Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија, општина Гевгелија Анол-Импекс Дооел, Скопје
5 „Реконструкција на тоалети“ во основното училиште „Ванчо Николески“, општина Охрид Агора Епоксид, Тетово
6 „Реконструкција на тоалети“ во основното училиште „Блаже Конески“, општина Велес Симак Инжињеринг, Скопје
7 „Реконструкција на тоалети” во основното училиште „Аврам Писевски“, општина Карпош Агора Епоксид, Тетово
8 „Реконструкција на ходници и скали во училишната зграда“ во основното училиште „Коле Неделковски“, општина Центар Симак Инжињеринг, Скопје
9 „Реконструкција на тоалети“ во основното училиште „Гоце Делчев“, општина Конче СЕФ, Скопје
10 „Поставување на нови врати во училници и реновирање на ѕидови“ во основното училиште „Никола Вапцаров“ во Скопје, општина Чаир СЕФ, Скопје
11 „Поставување на нови врати во училници и реновирање на ѕидови“ во основното училиште „Браќа Рамиз Хамид“ во Скопје, општина Шуто Оризари Анол-Импекс Дооел, Скопје