Стратешки цели

Стратешки цели на МЦГО:

  • поттикнување учество на граѓаните во демократските процеси во општеството;
  • излегување во пресрет на потребите на заедницата;
  • унапредување на соработката и координацијата меѓу различните општествени структури;
  • соработка и воспоставување мрежи за соработка со организации во земјата и странство;
  • поддршка на осовременувањето на формалното образование;
  • развивање партнерство со деловниот сектор за поттикнување на корпоративната општествена одговорност;
  • изготвување и реализација на програми за граѓанско образование;
  • поттикнување свест и реализација на програми за доживотно учење.