Публикации

Професионален и кариерен развој во основните и средните училишта

Основни професионални компетенции и стандарди за наставници Основни професионални компетенции и стандарди за стручни соработници
Професионални компетенции за директори на основни и средни училишта Прирачник за следење на работата и планирање на професионалниот развој на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
Упатство за начинот и формата на менторската поддршка на наставниците-приправници и стручните соработници-приравници во основните и средните училишта Брошура „Како училиштето да го поддржи кариерниот развој на наставниците?“
Водич за професионален и кариерен развој на наставниците во основните и средните училишта Водич за професионален и кариерен развој на стручните соработници во основните и средните училишта

Јазична писменост и математика со размислување во основните училишта

Јазична писменост во почетните одделенија – Извештај од испитувањето на почетната состојба  Јазична писменост во почетните одделенија – Извештај од испитувањето на состојбата на крајот од првиот циклус од реализација на програмата
Математика со размислување во почетните одделенија – Извештај од испитувањето на почетната состојба Математика со размислување во почетните одделенија – Извештај од испитувањето на состојбата на крајот од првиот циклус на реализација на програмата
Формативно оценување во одделенската настава Акционо истражување во воспитно-образовната практика

Инклузивно образование

Извештај од испитувањето на состојбата на почетокот од реализација на Програмата Извештај од испитувањето на напредокот во реализација на Програмата
Формативно оценување кај учениците со потешкотии во учењето Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем
Водич за работа на училишниот инклузивен тим Поддршка на учениците со потешкотии во учењето

Меѓуетничка интеграција во образованието

Практикум за интегрирање на мултикултурно учење во наставата за основно и средно образование 40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите
 Упатство со Прирачник за одржување на училишни објекти Прирачник за училишни одбори за основни и средни училишта

Теоретски и практични погледи за примена на меѓуетничката интеграција во наставничките факултети
Извештај од испитувањето на почетната состојба

Граѓанско образование

Извештај од испитувањето: Реализација на наставата по граѓанско образование во основните училишта Водич за ученици: Граѓанско образование за 8 одделение

Оценување

Примена на стандардите за оценување на учениците Оценување на напредокот и постигањата на учениците
Оценување за учење во 21 век Зборник на трудови – Меѓународна конференција за учење во 21 век