Управување и вработени

Раководство и кадар

МЦГО има јасно утврдена организациска структура и одлични менаџерски и комуникациски вештини, како и вештини за градење на тимски дух. Организацијата е структурирана според законските прописи, при што се воспоставени Генерално собрание, Извршен одбор и Извршна канцеларија (извршен директор, менаџери на програми, финансиски менаџер и менаџер на канцеларија, програмски и административни асистенти). МЦГО работи според македонските законски прописи, Статутот на МЦГО и други интерни регулативи и постапки утврдени врз основа на политиките поврзани со канцелариското работење, финансиското работење, човечките ресурси, набавките и инвентарот на средства.

Генералното собрание го сочинуваат членовите на организацијата. Собранието го усвојува Статутот на МЦГО и ги врши измените и дополнувањата на истиот; именува и разрешува членови на Извршниот одбор; усвојува програмска ориентација; усвојува финансиски план и годишни финансиски извештаи; го потврдува приемот на нови членови и прекинот на членувањето; врши други активности врз основа на Статутот и применливото законодавство.

Извршниот одбор на МЦГО е извршен орган на Собранието, каде што секој член има еднакви права, задолженија и одговорности во работата и развојот на МЦГО во согласност со Статутот. Извршниот одбор ги има следните задолженија: извршување на законските и програмските задачи; усвојување и реализација на годишна програма за работа; усвојување на регулативи за функционирањето на извршната канцеларија на МЦГО; контрола врз спроведувањето на одредбите од овој Статут и контрола врз отуѓувањето на средства и приходи; вршење на други активности коишто произлегуваат од Статутот и применливото законодавство.

Во моментов, Извршната канцеларија на МЦГО е сочинета од 20 вработени:

Име Презиме

E-пошта

1

Лорета Георгиева Извршен директор

lgeorgieva@mcgo.org.mk

2

Небојша Мојсоски Програмски директор

nmojsoski@mcgo.org.mk

3

Владимир Петрески Раководител на финансии

vpetreski@mcgo.org.mk

4

Бесник Рамадани Раководител на проект

bramadani@mcgo.org.mk

5

Аница Алексова Раководител на проект

aleksova@mcgo.org.mk

6

Бојан Димески Координатор на проект

bdimeski@mcgo.org.mk

7

Беса Речи Координатор на проект

breci@mcgo.org.mk

8

Лири Старова Координатор на проект

lstarova@mcgo.org.mk

9

Џевахире Пруси Зајази Координатор на проект

xhpruthizajazi@mcgo.org.mk

10

Игор Цветановски Раководител на канцеларија

icvetanovski@mcgo.org.mk

11

Илија Илиевски Административен асистент

ilievski@mcgo.org.mk

12

Сандра Анастасовска Кузмановски Координатор на проект

sanastasovska@mcgo.org.mk

13

Анета Трпевска Асистент на проект

aangelkoska@mcgo.org.mk

14

Маја Костова Асистент на проект

mkostova@mcgo.org.mk

15

Митко Пиштолов Координатор на проект

mpistolov@mcgo.org.mk

16

Ана Мустафова Асистент на проект

amustafova@mcgo.org.mk

17

Сара Кајевиќ Координатор за социјални медиуми

skajevikj@mcgo.org.mk

18

Наташа Илиевска Асистент на проект

nilievska@mcgo.org.mk

19

Светлана Гашоска Асистент за администрација и проекти

sgasoska@mcgo.org.mk

20

Елвира Хасан Хигиеничарка

/